Algemene voorwaarden JV TECHNICS

Versie februari 2023

1. Toepasselijkheid

Iedere ondertekening van een prijsofferte houdt een van rechtswege aanvaarding in van deze algemene verkoopsvoorwaarden dewelke eveneens uitdrukkelijk opgenomen zijn
in de prijsofferte. De ondertekening van een prijsofferte komt overeen met de uit te voeren werkzaamheden, dewelke specifiek aangegeven zijn in de prijsofferte en dewelke
uitgewerkt zijn in een aparte overeenkomst die integraal deel uitmaakt van de ondertekende prijsofferte. Deze overeenkomsten kunnen betrekking hebben op:
– Overeenkomst betreffende het verkopen van ventilatiesystemen – Opmeting ventilatiedebieten
– Overeenkomst betreffende de plaatsing van ventilatiesystemen – Luchtdichtheid en onderhoud van ventilatiesystemen
Huidige algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van andere van toepassing. Indien niet aan de voorwaarden is voldaan, kan het werk worden uitgesteld en/of kunnen er extra
kosten in rekening worden gebracht. Elke verkoopovereenkomst wordt afgesloten volgens de algemene verkoopsvoorwaarden.
Indien niet wordt voldaan aan deze beschreven algemene voorwaarden, behoudt JV TECHNICS zich het recht om zonder enige voorafgaande verwittiging de uitvoering van de
werkzaamheden en leveringen van materialen te staken. Voorgaande geldt eveneens indien een volledige betaling nog niet bekomen werd. JV Technics behoudt zich eveneens
het recht om voor de start van de werken de overeenkomst eenzijdig te beëindigen bij elke afwijking van de vooropgestelde voorwaarden of overeengekomen afspraken. Dit
alles geeft geen aanleiding tot enige schadevergoeding aan de opdrachtgever.
Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op enige ander document.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door de ondertekening van de prijsofferte. De ondertekening van de prijsofferte houdt van rechtswege de aanvaarding in van huidige algemene
voorwaarden die gehecht worden aan de prijsofferte. Iedere vroegtijdig beëindiging, dan wel annulatie van de overeenkomst uitgaande van de klant, zal van rechtswege en
zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling het recht doen ontstaan op een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 25 % van de overeengekomen prijs, met een minimum
van 400,00 EUR excl. BTW en 100% voor specifieke en niet herbruikbare goederen. In zoverre het totaalbedrag inhoudende schadevergoeding meer dan 1.200,00 EUR excl. 21 %
BTW bedraagt, zal het totaalbedrag onmiddellijk na de annulatie dan wel vroegtijdige beëindiging van de offerte gefactureerd worden.
De klant zal JV TECHNICS uiterlijk 20 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden – waarvoor een overeenkomst werd aangegaan – schriftelijk (mail/post) inlichten over de start
van de werken. In geval van laattijdige of niet verwittiging is JV TECHNICS niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor laattijdige opstart van de werkzaamheden.

3. Betalingen

In principe zijn alle facturen betaalbaar binnen 8 kalenderdagen na uitgifte. Bij niet-betaling van onze facturen binnen 8 kalenderdagen na uitgifte, zal het bedrag van de factuur
automatisch, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling vermeerderd worden met een verwijlintrest van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Ingeval van laattijdige
betaling, zal bovendien een forfaitaire vergoeding van 10% van het bedrag van de factuur met een minimum van 40 EUR verschuldigd zijn ten titel van schadevergoeding om de
administratieve kosten m.b.t. een laattijdige betaling te dekken en dit van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling. Nooit zal een betwisting of schadegeval een rechtsgeldige
grond kunnen opleveren voor de koper om zijn betalingsverplichtingen niet na te komen.
De forfaitaire schadevergoeding is in overeenstemming met de Wet van 2 augustus 2002, inhoudende een minimum van 40,00 EUR en een absoluut maximum van 2.500,00 EUR,
onder voorbehoud dat hogere schade kan aangetoond worden.
Saldo wordt gefactureerd volgens de vorderingen van de werken.
JV TECHNICS houdt zich het recht bij niet-betaling om haar eigen prestaties op te schorten zonder verdere verwittiging ten aanzien van de klant. JV TECHNICS wordt uitdrukkelijk
door de klant vrijgesteld van haar aansprakelijkheid indien er schade – van welke aard dan ook – zou ontstaan doordat de werkzaamheden werden opgeschort ten gevolge van
het niet betalen van de geleverde prestaties.

4. Prijswijzigingen

Alle prijzen zijn in EURO en excl. BTW.
Onze prijzen, zoals opgegeven in onze offertes, hetzij als eenheidsprijzen of als forfaitaire prijzen, werden vastgelegd op basis van de tarieven, officiële koersen, weddes en sociale
lasten geldig op de datum van de opstelling van de offerte. Zij zijn steeds herzienbaar door onze firma en zelfs zonder het voorafgaandelijk akkoord van de klant, indien de
marktprijzen of de parameters voor hun berekening op het ogenblik van de uitvoering, met minstens 3%, gestegen zijn. In zoverre na de totstandkoming van de overeenkomst er
zich prijsstijgingen op lonen en materialen zouden voordoen heeft JV TECHNICS het recht om deze prijsstijgingen te verrekenen in de eindfactuur, zonder dat de klant zich hiertegen
kan verzetten, zelfs als deze stijging zich voordoet op de dag van de levering van de materialen.
Alle offertes en de daarin opgenomen materiaallijsten zijn slechts een raming, gebaseerd op overgemaakte plannen door de klant zelf. De klant erkent en aanvaardt dat wijzigingen
van aantallen gevolgen hebben op de totaalprijs.
Zijn uitgesloten van de prijsofferte en geven aanleiding tot prijsstijgingen: verlaagde (valse) plafonds, omkastingen van leidingen, doorboringen in gewapende bouwdelen, ….
Zijn inbegrepen in de prijsofferte: doorboringen in zachte materialen (vb. cellenbeton, snelbouwsteen), vloerplaten ten behoeve van ventielen of stijgleidingen. Stijgleidingen
dienen normaliter te lopen doorheen een schacht voorzien door de bouwheer. Het verbreden van schachten, indien nodig, is niet inbegrepen in de offerte.
In geen enkel geval kan een wijziging van aantallen leiden tot een aansprakelijkheid van JV TECHNICS. Eventuele meerwerken worden in regie uitgevoerd waarbij bijkomende
verplaatsingen en bijkomend materiaal ook in rekening worden gebracht.
Keuringen en/of metingen van elektriciteit, geluidsdebieten en luchtdichtheid van woongelegenheden vallen niet onder de werkzaamheden van JV TECHNICS.
Water en elektriciteit wordt op de werf gratis voorzien door de klant, alsook dat de toegang tot de werf gegarandeerd wordt. Steenpuin blijft steeds ter plaatse. JV TECHNICS heeft
geen deelname in enige pro-rata rekening. JV TECHNICS kan mogelijk beroep doen op onderaannemers, doch steeds onder haar controle.

5. Levering-Klachten-Eigendomsvoorbehoud

De door de klant bestelde goederen worden op de werf geleverd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen tussen partijen.
De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de verkoopprijs, desgevallend inclusief intresten en/of schadebeding. Middels de
aanvaarding van huidige algemene voorwaarden verzaakt de klant aan zijn recht van natrekking.
Voorgestelde toestellen en onderdelen kunnen afwijken van de foto’s of de omschrijving in de offerte. Ook kunnen steeds aanpassingen aan de stuklijst gebeuren.
Zodra de goederen geleverd zijn, is de klant verantwoordelijk voor de schade en/of vervreemding van de goederen die zich op de werf bevinden. Ieder zichtbaar gebrek, dan wel
gebrek aan overeenstemming met de bestelling wordt geacht aanvaard te zijn door de klant indien er binnen de 48u na levering geen schriftelijke klacht volgt uitgaande van de
klant. In zoverre de wet op marktpraktijken en consumentenbescherming toepassing vindt, zal de koper de verkoper op de hoogte dienen te stellen van het gebrek aan
overeenstemming binnen de 2 maanden vanaf de dag waarop het gebrek werd vastgesteld, dit alles op straffe van verval.
Iedere klacht betreffende de geleverde installatie(s) of de facturatie dient schriftelijk overgemaakt te worden aan de maatschappelijke zetel van JV TECHNICS en dit binnen de 8
kalenderdagen na:
– Ofwel kennisname van de geleverde installatie(s);
– Ofwel uitgiftedatum van de factuur;
Na afwerking van de installatie zal de klant de slotfactuur betalen waaruit de aanvaarding van de installatie(s) blijkt. Dit is tevens het aanvangspunt van de tienjarige termijn in
toepassing van de art. 1792 en 2270 B.W. in zoverre deze van toepassing zouden zijn.
En dit op straffe van onontvankelijkheid van de klacht. Iedere laattijdige klacht staat gelijk aan een aanvaarding van de geleverde installatie(s).
De schriftelijke klachten dienen uitdrukkelijk de factuurnummer en factuurdatum te vermelden. Indien de offerte opgesteld is aan de hand van een door u ter beschikking
gesteld lastenboek wensen wij te benadrukken dat wij geen verantwoordelijkheid dragen ivm de conformiteit van de aangeboden artikelen. Gelieve daarom de offerte met het
lastenboek te vergelijken.
Laattijdige leveringen omwille van het gebrek aan materialen of grondstoffen kunnen geenszins een recht doen ontstaan in de vorm van schadevergoeding, dan wel een
vermindering van prijs.
Bij het uitvoeren van herstellingen of onderhoudswerkzaamheden zal de klant na het afronden van de werkzaamheden het uitgevoerde werk controleren en goedkeuren.
Enige kosten, schade, slijtage of problemen die ontstaan op korte of middenlange termijn worden aanschouwd als natuurlijke slijtage van de installatie en worden niet
toegewezen aan de uitgevoerde werken, tenzij dit kan aangetoond worden door de klant en dit op kosten van de klant. Deze expertise kan op geen enkele manier doorgerekend
worden naar JV Technics. Schade of beschadigingen die ontstaan, van welke aard ook worden dezelfde dag gemeld en dat voor het verlaten van de werkplaats door JV Technics.

6. Garantie

Door JV TECHNICS wordt één jaar garantie op de uitgevoerde werken gegeven en een fabrieksgarantie van twee jaar voor zover de installatie(s) correct gebruikt en onderhouden
worden door de klant. De totale garantieperiode bedraagt dus maximum twee jaar. Het vervangen en reinigen van filters valt niet onder de garantie en is uitdrukkelijk ten laste
van de klant. De klant is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het goed functioneren, gebruik en onderhoud van het systeem na plaatsing.
Om een stijging van de prijs tegen te gaan, wordt een voorschotfactuur opgemaakt. Bij betaling wordt de unit op stock genomen en dit is tevens de start van de garantieperiode
van de unit.
De factuurdatum van het installatiebedrijf geldt als bewijs van aankoopdatum. Indien er geen factuur voorhanden is geldt de productiedatum als aankoopdatum. De garantie
omvat enkel het gratis
leveren van een vervangende ventilator en elektronicaprint. Er is geen extra
garantieperiode voorzien op herstellingen. De garantie heeft géén betrekking op:
• Demontage- en montagekosten • gebreken die naar ons oordeel het gevolg zijn van onjuiste behandeling, onachtzaamheid of ongeluk • gebreken die ontstaan zijn door
behandeling of herstel door derden zonder onze toestemming • gebreken die het gevolg zijn van niet-regelmatig en/of niet-vakkundig onderhoud • gebreken die het gevolg zijn
van gebruik in een niet geschikte omgeving

7. Leveringstermijnen

Alle leverings- en uitvoeringstermijnen worden slechts ten indicatieve titel opgegeven. In geval van laattijdigheid van oplevering van werkzaamheden, zal de eventuele
laattijdigheid de klant geenszins een recht doen ontstaan in de vorm van schadevergoeding, dan wel een vermindering van prijs.

8. Ontbinding

JV TECHNICS houdt zich het recht voor om in de gevallen vermeld in art. 4, de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te
beschouwen voor het geheel of voor de nog niet uitgevoerde prestaties. Alle geleverde goederen en installatie(s) blijven echter eigendom van JV TECHNICS tot op het moment
van algehele betaling.
Ontbinding door de bouwheer: De bouwheer heeft krachtens artikel 1794 B.W. het recht de aanneming, op gelijk welk ogenblik en door zijn loutere wil, te beëindigen, mits hij JV
Technics vergoedt voor het geleverde werk en de geleverde materialen. Daarenboven dient hij een vergoeding voor winstderving die forfaitair wordt vastgesteld op 10% van het
bedrag van de nog uit te voeren werken.

9. Aansprakelijkheid

JV TECHNICS kan niet aansprakelijk gehouden worden in het kader van deze Overeenkomst behoudens (a) indien en in de mate dat de exoneratie verboden wordt door de
toepasselijke wet; en/of (b) in geval van grove fout. Onverminderd het voorgaande is de aansprakelijkheid van JV TECHNICS onder deze overeenkomst jegens de klant in ieder
geval beperkt, behoudens in geval van een bewezen grove fout, tot het bedrag waarop in hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de verkoper aanspraak kan
gemaakt worden.
Bovendien kan JV TECHNICS in geen geval gehouden zijn tot vergoeding van indirecte schade zoals bijvoorbeeld – doch niet beperkt tot – schade aan personen, schade aan
goederen welke niet het voorwerp uitmaken van het contract of winstderving.
Een decenale verzekering wordt door de hoofdaannemer of de bouwheer afgesloten voor alle aannemers en onderaannemers.
JV TECHNICS kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor de invloed van het systeem op het E-peil van de woning.
Indien bij en door de uitvoering van de werken, schade zou ontstaan, wordt uitdrukkelijk bedongen en aanvaard door de klant dat de klant JV TECHNICS uitdrukkelijk ontslaat van
alle aansprakelijkheid en zal vrijwaren voor alle vorderingen uitgaande van 3de en of zichzelf. In zoverre de art. 1792 en 2270 B.W. van toepassing zouden zijn, loopt de tienjarige
termijn vanaf de aanvaarding van de installatie zoals voorzien in art. 6 van huidige algemene voorwaarden.
Elke vorm van hoofdelijke en/of in solidum aansprakelijkheid wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De aanvaarding zoals vermeld in art. 6 dekt alle zichtbare gebreken en alle gebreken
die door een vakman en na grondig onderzoek kunnen ontdekt worden. De klant ontslaat JV TECHNICS van diens aansprakelijkheid voor verborgen gebreken. Elke
vrijwaringsvordering en aansprakelijkheid van JV TECHNICS vervalt één jaar na beëindiging van de werken, tenzij de art. 1792 en 2270 B.W. van toepassing zouden zijn. Iedere
aansprakelijkheid is beperkt tot het maximaal van de aannemingsprijs.
JV Technics kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ook maar enige schade aan verborgen leidingen. Het is de verantwoordelijkheid en de taak van de klant om deze tijdig
aan te duiden. De aansprakelijkheid bij een onderhoud of herstellingen beperkt zich tot het gedeelte van de herstelling of het onderhoud zelf. Verdere tekortkomingen in een
installatie kunnen niet toegeschreven worden aan JV Technics. Flexibele kanalen kunnen niet gereinigd worden (VB. Sonoflex, sonovent, …). Bij het onderhoud moeten ventielen
bereikbaar zijn. Onderdelen die niet bereikbaar zijn, kunnen niet gereinigd worden. Bij het inregelen van een installatie is JV Technics niet verantwoordelijk voor het
eindresultaat als deze niet voldoet door een fout in de installatie of door het nadien veranderen van de instellingen van de installatie.
De unit moet correct aangesloten en gemakkelijk toegankelijk zijn.
Eventuele schade aan pleister- en schilderwerken moet ter plekke gemeld worden.
Herstellingen zijn niet inbegrepen. Deze aanpassingen of meerwerk kunnen uitgevoerd worden in onderling overleg, maar zullen bijkomend gefactureerd worden.
De tarieven zijn enkel geldig voor ventilatie units met een luchtdebiet ≤600m3/h.

10. Al dan niet inbegrepen in de offerte

Tenzij anders expliciet vermeld, beperken de werkzaamheden tot de omschrijving in de offerte. Werken aan andere installaties, in andere ruimtes, aan andere technieken of
voorzieningen van enig andere aard, zijn niet inbegrepen. Indien niet expliciet vermeld in de offerte worden geen luchtdichtheidsmetingen, testen of proeven van welke aard dan
ook, uitgevoerd op het geïnstalleerde materiaal. De opdrachtgever dient de correctheid na te gaan, desgewenst door een externe partij en zelf te toetsen aan de vraag en eisen
in een lastenboek. Technische fiches, legplannen en bijkomende informatie kunnen steeds opgevraagd worden bij JV Technics. Aanpassingen ten gevolge van het resultaat van
deze proeven of testen, zijn niet voor rekening van JV Technics, evenmin de kosten voor deze vaststellingen.
De debietmetingen en het opstellen van een meetrapport zijn inbegrepen. Voor een ventilatieverslaggeving kan een afzonderlijke prijs opgevraagd worden.
De klant vergewist zich ervan dat de verslaggeving niet dubbel werd toegezegd bij de EPB-verslaggever of een andere instantie. JV Technics behoudt het recht om bij het de
verslaggeving en alle werkzaamheden hieromtrent zelf uit te voeren of door een door hen aangestelde aannemer te laten uitvoeren, bij goedkeuring van dit deel in de offerte.
Deze werken zullen steeds gefactureerd worden in overeenstemming met het bedrag van de ondertekende offerte.

11. Bevoegdheidsbeding

Onderhavige algemene voorwaarden, de bijbehorende aanhangsels, de specifieke voorwaarden van het contract zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht. Ingeval van
enigerlei betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen bevoegd en dit zonder afbreuk te doen aan onze mogelijkheid om het geschil aanhangig te
maken voor de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement waar de gedaagde partij gevestigd is, waar het contract werd gesloten of de levering gebeurde of diende
te gebeuren. In zoverre het Vredegerecht kennis dient te nemen van een betwisting in toepassing van de bevoegdheidsregels vervat in het gerechtelijk wetboek, zal het
Vredegerecht te Heist O/D Berg bevoegd zijn, zolang deze niet wordt opgeschort